• ஓர் மீள்பார்வை

    தமிழர் வரலாறும் தமிழ் இலக்கியமும்

  • பொங்கல் விழா 2020

    எழுத்தாளர் கண்மணி குணசேகரன்

  • Vanakkam Thamilaham

    With Japanese old people

சப்பான் தமிழ் சங்கம்,முற்றிலும் தமிழுக்காக, தமிழைக் காப்பதற்காக அதன் வளர்ச்சிக்காக அதனை நம் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லவேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக தமிழ்ஆர்வலர்களால் ஒன்றுகூடி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

எங்களை பற்றி »

For Tamil

Tamil is a Dravidian language natively spoken by the Tamil people of India and Sri Lanka. It is also spoken by the Tamil diaspora and Sri Lankan Muslims. Tamil is the official language of the South Indian state of Tamil Nadu, as well as two sovereign states, Sri Lanka and Singapore.

Events

Celebrate Tamil events for Tamilians in Japan and feel them like they were in Tamil Nadu. Our events are like Pongal Vizha, Vanakkam Tamilagam, ASOBO

Class & Courses

Teach and learn various Tamil Culture personally or Online. Parai, Adimurai are done personally whereas Yogo, Tamil History are done by Online CoursesASOBO

Team ASOBO - The Sports & Cultural wing of Japan Tamil Sangam

VANAKKAM TAMILGAM

Celebrate Tamil Cultural Game with food.